Se alla

Motioner 2016

Liberalerna vill:

  • Motion Tider för överklaganden
I Förvaltningslagen står att läsa: Allmänna krav på handläggningen av ärenden
7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Där privatpersoner överklagar kommunala beslut bör det finnas en förutsägbarhet och servicegrad från kommunens sida som visar på hur lång tid kommunen har på sig att hantera överklagan. Även om det inte finns lagkrav som reglerar längden vad gäller handläggningstider så kan kommunen inrätta egna riktvärden. Vi föreslår därför att kommunen inför riktvärden för handläggningstider av privatpersoners överklaganden samt att detta följs upp i respektive nämnds kontrollplan.