Se alla

Interpellationer 2017

Interpellationer 2017

  • Interpellation angående nybyggd förskola

Till nämndordförande för Barn- och utbildningsnämnden
Sedan tidigare har Liberalerna i Söderköping ställt både interpellationer och motioner kring arbetet med ”Kemikaliefri förskola”. Under 2016 färdigställdes en helt ny förskola i Söderköpings kommun: Solängen. Vid byggnation av nya förskolemiljöer finns stora möjligheter att utforma lokaler och verksamhet med hänsyn både till miljön och hälsan för de som vistas i verksamheten.

Frågor: Hur har målsättningen om ”Giftfri miljö” omsatts i praktiken vad gäller den nya förskolan? Ex. vad gäller:Lokalisering, Byggnads- och inredningsmaterial, Utformning av lokaler och utomhusmiljö, Val av utrustning och inventarier.

  • Interpellation Lekplatser och giftfria miljöer

Kan en vanlig lekplats innehålla gifter farliga för både miljö och dom som vistas på lekplatsen?

På allt fler lekplatser byts sanden under gungor och lekställningar ut mot tjocka fallskydd av stötdämpande plast. Så tyvärr även i Söderköping. En analys som Naturskyddsföreningen har fått ta del av visar att fallskydden kan avge betydande mängder av ämnen som styren, toluen och olika former av bensen. Styren klassas som hormonstörande, cancerframkallande och misstänks ge fosterskador. Toluen är också skadligt för foster och bensen är skadligt för livet i vattnet. Den totala avdunstningen av flyktiga organiska kolväten från den undersökta fallskyddsmattan var efter fyra veckor trettio gånger högre än maxgränsen för läckage av dessa ämnen i inomhusmiljöer. Generellt sett är kolvätena hårt bundna i plasten, men ett visst läckage sker alltid, framför allt innan plasten har härdat ut och sannolikt mer varma och soliga dagar. Även läckage av mikroplaster är ett problem. En ny studie från Lunds universitet visar att mikroplaster från stötdämpande plast hamnat i vattendrag via dagvattenrören.

Idag har huvuddelen av Söderköpings lekplatser fallskydd av stötdämpande plast t.ex. lekplatsen vid Vargstigen, Ringvägen och Friluftsbadet. På den senaste renoverande lekplatsen bakom Rådhustorget, invigd i början av sommaren, vajar en bildäcksgunga över stötdämpande plast.

Vi Liberaler i Söderköping står bakom visionen om Hållbar utveckling och ser riktlinjer för upphandling och utveckling av giftfria offentliga miljöer som en viktig strategi i att nå detta.

Frågor:
Hur kan lekplatser med bl.a. stötdämpande plast och bildäcksgungor ligga i inom ramen för vår vision om ”Hållbar utveckling” samt våra mål om ”Giftfri miljö” och ”Levande sjöar och vattendrag”?
Hur säkerställer vi styrning så att vision- och målformuleringar får tillämpning i praktiken t.ex. vad gäller utformning av Söderköpings kommuns lekplatser så att risker vad gäller hälso- och miljöfarliga ämnen undviks?

  • Interpellationer Riskanalyser

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att tydliggöra riktlinjerna för internkontroll av nämnderna. En del av riktlinjerna beskriver arbetet med riskanalyser.

Vi har följande frågor vad gäller nämndernas riskanalyser:

På vilket sätt ska/bör nämndens ledamöter göras delaktiga i arbetet med att ta fram riskanalysen och fastställa innehållet?
På vilket sätt ska/bör riskanalysen samt analysarbetet dokumenteras?
Ska det finnas möjlighet att få ta del av den kompletta riskanalysen?
På vilket sätt ska/bör nämndernas arbete med riskanalyser följas upp?