Se alla

Interpellationer 2016

  • Interpellation Personalstatistik

Vid nämndmöten i mars tillhandhölls personalstatistik för 2015. Utifrån detta material vill vi ställa följande frågor:

–          Könsfördelning kvinnor/män:
Den statistik som redovisas visar på andel kvinnor och män av den totala andelen kvinnor och män inom respektive förvaltning. Vad är syftet med denna redovisning? Varför redovisas inte den procentuella fördelningen mellan könen per förvaltning samt vad avser ledande befattningar i kommunen? Det finns inte heller någon könsuppdelad statistik vad gäller sjukfrånvaro, sysselsättningsgrad och åldersstruktur. Varför inte? Hur kommer det sig att 12 % av kommunens manliga anställda är chefer men endast 4 % av de kvinnliga anställda är chefer? Med tanke på att 80 % av de kommunanställda är kvinnor så borde det finnas en bra bas att rekrytera ifrån?

–          Frånvarostatistik:
Vad ryms inom begreppet övrig frånvaro? Omfattas utbildningstid? Om så är fallet så borde kanske denna statistik redovisas särskilt eftersom den inte ska vara så låg som möjligt utan kopplas mot utbildningsmål? För Socialförvaltningen redovisas sjukfrånvaro på ca 10 % vilket är en mycket hög siffra. Vad visar analyser på för orsaker samt hur ser handlingsplaner ut för att åtgärda och förebygga detta?

–          Åldersstruktur
Åldersstrukturen visar på en stor andel pensionsavgångar de kommande åren (ca 140 stycken de kommande fyra åren). Vilka handlingsplaner och åtgärder finns för att hantera detta?