Se alla

Motioner 2015

Liberalerna vill:

 • Motion om CEMR
  “2006 beslutade SKL att ställa sig bakom CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) jämställdhetsförklaring och uppmanade alla kommuner och landsting att göra detsamma. Till denna deklaration finns även en handledning för att lokalt kunna identifiera praktiska åtgärder och att få tillgång till mätbara indikatorer. När någon undertecknar deklarationen ansluter man sig till sex principer, bland annat att jämställdhet är en rättighet, att jämställdhet förutsätter att diskriminering bekämpas och att jämställt deltagande av kvinnor och män i det demokratiska arbetet är en förutsättning för demokrati.

  Ett undertecknande av denna deklaration skulle ge jämställdhetsarbetet en ordentlig fart i kommunen på alla nivåer genom att ge en viktig signal och samtidigt skapa en möjlighet för kommunen att i Sverige och Europa ta del av det gemensamma arbete som bedrivs med deklarationen som utgångspunkt.
  Vi yrkar därför att Söderköpings kommun beslutar att underteckna CEMR-deklarationen om jämställdhet.”

Ta del av deklarationen >>

 • Motion Öppet forum
  I syfte att öka delaktighet och insyn för medborgarna föreslår Liberalerna i Söderköping att Söderköpings kommun inför modellen Öppet forum som bland annat används i stadsdelsnämnderna i Stockholm. Öppet forum hålls i samband med vissa nämndmöten och är öppna för allmänheten. Syftet är att medborgare kan komma och ställa frågor till politiker och tjänstemän i respektive nämnd. I Söderköping har respektive nämnd möjlighet att hålla öppna nämndmöten. Vissa nämnder har dock fattat beslut att inte erbjuda medborgarna möjlighet att närvara samt att det vid dessa tillfällen inte finns möjlighet till diskussioner eller att ställa frågor. Ett öppet forum genomförs i direkt anslutning till nämndmötet och ansvariga politiker och tjänstemän finns på plats för att svara på frågor som rör nämnden. Genom att sprida ut de Öppna forumen för de olika nämnderna så får även övriga nämndpolitiker och ansvariga tjänstemän möjlighet att delta för att lyssna och ställa frågor.
  Dessa tillfällen bör genomföras kvällstid för att underlätta deltagande från allmänheten.

 • Motion: Möjlighet att välja smör (vi har lämnat in en ny motion där Smör ersatts av smörblandning ex Bregott)

Idag får barnen i förskolan och i skolan inte valet att välja smör på smörgåsen. Det som erbjuds är margarin vilket grundas på livsmedelsverkets rekommendationer. Detta kan ifrågasättas då margarin har en tveksam framställningsprocess och allt fler forskare hävdare att margarin på lång sikt har en negativ påverkan på hälsan. I Söderköping finns en stor opinion från föräldrar att barnen ska kunna välja smör i förskolan och i skolan. Det har tidigare samlats in namnunderskrifter och nya namninsamlingar är planerade. Idag serveras bl.a. sylt, ketchup, pannkakor, makaroner och Chicken nuggets med sötsur sås. Detta är livsmedel som innehåller en stor andel tomma kalorier vilket Livsmedelsverket anser behöver begränsas. Att detta kan serveras motiveras med att det endast sker vid enstaka tillfällen och i små mängder. Samma resonemang kan användas vad gäller smör. Om växtoljor används i matlagningen så blir andelen smör som bres på smörgåsen liten i sammanhanget. Idag används smör i äldreomsorgen med hänvisning till att de äldre har behov av ökat näringsintag.  Margarin kan inte heller motiveras utifrån en kostnadsfråga. Om man räknar bort vikten av vatten så är smör ett billigare alternativ.

Vi yrkar: Att barnen i Söderköpings kommun ska kunna välja att bre smör på sin smörgås när dom är i förskolan eller i skolan.

 • Motion Ur och skur förskola: Utred möjligheterna att inrätta en ”Ur- och skurförskola”
  Folkpartiet vill att fullmäktige ger ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunen att bedriva en förskola med den pedagogiska inriktningen ”I Ur och Skur” samt ta fram en beskrivning av ett pilotprojekt att genomföra under 2016. Pedagogiken ”I Ur och Skur ” handlar om barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap och som då tillfredsställs genom att: barnen får kunskap om naturen och förmedla naturkänsla, en miljömedvetenhet, kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten, stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen samt grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.En ”Ur- och skurförskola” ligger helt i linje med den nya visionen ”Hållbar utveckling” som presenteras i kommande översiktsplan. Dessutom ger olika pedagogiska inriktningar en ökad valfrihet för den enskilda familjen samt ökad attraktionskraft för kommunen. Eftersom lokalbehovet inte är lika stort som för den traditionella förskolan verksamheten bli ett verktyg att hantera ojämna barnkullar. Det har tidigare genomförts en intresseundersökning för den här typen av förskoleverksamhet. Intresset var då lågt men vi vill inte att kommunfullmäktige avskräcks av detta. Det kan finnas olika faktorer till att föräldrar inte väljer att besvara en sådan intresseförfrågan. Det som dock spelar roll är hur den faktiska verksamheten utformas och vilka pedagoger som arbetar där. Verksamheten kan utformas på olika sätt; det kan vara en verksamhet dit föräldrar söker placering, det kan vara en verksamhet där grupper från befintliga förskolor förlägger del av tid, det kan vara en verksamhet där kommunen tilldelar plats utifrån vissa kriterier t.ex. sk. 15-timmars barn.